MotorWings.pl Nitro Held Ozone Airoh Nuvo Falco Kbc Rst Home_site

Kategorie

Informacja dla Klientów - art. 13 RODO 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych są Mateusz Olszowy i Łukasz Czarnota – wspólnicy MOTORWINGS S. C. Mateusz Olszowy, Łukasz Czarnota, z siedzibą w Łodzi, 94-048, ul. Tomaszewicza 9/135, wpisani do ewidencji działalności gospodarczej przez Prezydenta Miasta Łodzi pod numerami 60118, 45722, NIP:7272753898, REGON:100783418, nr tel. +48509036794, e-mail: info@motorwings.pl (dalej jako „Administrator”).

 

2. Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe z uwagi na:

 

1) Nabycie towaru/ towarów, tj. w celu zawarcia i wykonania umowy, na podstawie art. 6 ust.

1 lit. b) Rozporządzenia 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - dalej: Rozporządzenie) przez okres trwania umowy oraz po jej zakończeniu przez okres do dnia przedawnienia roszczeń wynikających z zawarcia i wykonania umowy;

 

2) wykonanie  ciążących  obowiązków  prawnych,  na  podstawie  art.  6  ust.  1  lit.  c)

Rozporządzenia, np.:

 

a) wystawienie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych;

b) udzielenie odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianej prawem; przez okres realizacji obowiązków (np. wystawienia faktury, rachunku) oraz przez okres, w którym przepisy nakazują przechowywać dane (np. przepisy podatkowe);

 

3) uzasadniony prawny interes, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia, np. w celu marketingu bezpośredniego, przez okres trwania umowy.

 

3. Może Pani/Pan udzielić odrębnej, dobrowolnej zgody na przesyłanie informacji handlowych przez Administratora.

 

4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom, z którymi współpracujemy, tj.:

 

1) podmiotom przetwarzającym, m.in.:

 

a) dostawcom usług IT w zakresie software;

b) producentom oprogramowania IT;

c) podmiotom zapewniającym obsługę serwisową oprogramowania;

 

d) podmiotom zapewniającym obsługę kadrowo-księgową Administratora;

e) podwykonawcom wspierającym przy wykonaniu zamówień;

 

f) podmiotom świadczącym usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc podatkową i pomoc prawną;

g) podmiotom prowadzącym działalność kurierską – w zakresie niezbędnym do wykonania umowy;

 

h) podmiotom przewozowym – w zakresie niezbędnym do wykonania umowy;

 

2) innym administratorom, m.in.:

a) podmiotom prowadzącym działalność pocztową – w zakresie niezbędnym do wykonania umowy;

b) podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze) – w celu dokonania zwrotów na Pani/Pana rzecz wpłaconych środków pieniężnych lub w celu zapewnienia działania usługi Polecenia Zapłaty;

 

c) podmiotom współpracującym przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych i prawnych – w zakresie, w jakim staną się administratorem danych.

 

5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane do państwa trzeciego w związku z korzystaniem przez Administratora z Systemów informatycznych przy wykorzystaniu usług chmurowych, z tym jednak, że podmiot dostarczający ww. usługi uznany jest przez Komisję

 

Europejską za podmiot zapewniający odpowiedni stopień ochrony, a nadto w przypadku przekazania przez dostawcę usług chmurowych do państwa trzeciego nie mającego odpowiedniego stopnia ochrony – zapewnia o odpowiednich i właściwych zabezpieczeniach. Ma Pan/Pani możliwość uzyskania kopii przekazanych danych lub o miejscu udostępnienia danych.

 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji na Pani/Pana rzecz wybranej usługi/dostarczenia produktu, jak również do dnia upływu okresu przedawnienia roszczeń z umowy. Jeżeli udzielił Pan/Pani zgody na przesyłanie informacji handlowych – wtedy podany adres e-mail/telefon przechowany będzie także do czasu cofnięcia zgody, na warunkach określonych w formularzu zgody marketingowej.

 

7. W każdym momencie przysługuje Pani/Panu prawo:

 

1) dostępu do swoich danych osobowych,

2) do żądania poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych; a także

 

3) prawo do przenoszenia danych.

 

8. Ma Pani/Pan prawo żądania informacji o swoich danych osobowych oraz podmiotach, którym zostały one udostępnione.

 

9. Z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu danych, bez podania przyczyny jest Pani/Pan uprawniony do wniesienia sprzeciwu, gdy dane wykorzystywane są do celów marketingu bezpośredniego.

 

10. W przypadku wyrażenia zgody marketingowej ma Pan/Pani prawo cofnąć ją w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody do dnia jej cofnięcia.

 

11. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest sprzeczne z przepisami prawa.

 

12. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy (co nie dotyczy zgody marketingowej, która jest dobrowolna i w każdym czasie może być cofnięta). Podanie danych jest dobrowolne, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia na Pani rzecz wybranej usługi/nabycia wybranego towaru. W przypadku nie wyrażenia zgody marketingowej nie ponosi Pan/Pani żadnych konsekwencji.

 

13. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

 

 

Informacja dla Osób, które udzieliły tylko zgodę marketingową, a nie są Klientami - art. 13 RODO 

 

 

W związku z udzieloną zgodą na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych w zakresie imienia i nazwiska/numeru telefonu oraz adresu e-mail, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych są Mateusz Olszowy i Łukasz Czarnota – wspólnicy MOTORWINGS S. C. Mateusz Olszowy, Łukasz Czarnota, z siedzibą w Łodzi,

 

94-048, ul. Tomaszewicza 9/135, wpisani do ewidencji działalności gospodarczej przez Prezydenta Miasta Łodzi pod numerami 60118, 45722, NIP:7272753898, REGON:100783418, nr tel. +48509036794, e-mail: info@motorwings.pl (dalej jako „Administrator”).

 

 

1. Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe w celu przesyłania komunikatów marketingowych na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - dalej: Rozporządzenie).

 

2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane wyłącznie podmiotom przetwarzającym:

 

1) Dostawcom usług IT w zakresie software;

 

2) Producentom oprogramowania IT;

3) Podmiotom zapewniającym obsługę serwisową oprogramowania;

 

4) Podmiotom świadczącym usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc podatkową i pomoc prawną.

 

3.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane do państwa trzeciego w związku z korzystaniem przez Administratora z Systemów informatycznych przy wykorzystaniu usług chmurowych, z tym jednak, że podmiot dostarczający ww. usługi uznany jest przez Komisję Europejską za podmiot zapewniający odpowiedni stopień ochrony, a nadto w przypadku przekazania przez dostawcę usług chmurowych do państwa trzeciego nie mającego odpowiedniego stopnia ochrony – zapewnia o odpowiednich i właściwych zabezpieczeniach. Ma Pan/Pani możliwość uzyskania kopii przekazanych danych lub o miejscu udostępnienia danych.

 

 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane wyłącznie do czasu cofnięcia przez Panią/Pana zgody na otrzymywanie komunikatów marketingowych.

 

5. W przypadku wyrażenia zgody marketingowej ma Pan/Pani prawo cofnąć ją w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody do dnia jej cofnięcia.

 

6. W każdym czasie posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

7. Ma Pani/Pan prawo żądania informacji o swoich danych osobowych oraz podmiotach, którym zostały one udostępnione.

 

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest sprzeczne z przepisami prawa.

 

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych i wyrażenie powyższych zgód jest w pełni dobrowolne, a ich nie wyrażenie nie powoduje dla Pani/Pana żadnych negatywnych konsekwencji.

 

10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

 

 

Informacja dla Partnerów/Dostawców/Wykonawców/Zleceniobiorców 

 

art. 13 RODO 

 

0. Mateusz Olszowy i Łukasz Czarnota – wspólnicy MOTORWINGS S. C. Mateusz Olszowy,

Łukasz Czarnota, z siedzibą w Łodzi, 94-048, ul. Tomaszewicza 9/135, wpisani do ewidencji działalności gospodarczej przez Prezydenta Miasta Łodzi pod numerami 60118, 45722, NIP:7272753898, REGON:100783418, nr tel. +48509036794, e-mail: info@motorwings.pl (dalej jako „Administrator”) jest administratorem danych osobowych Dostawcy/Wykonawcy/Zleceniobiorcy/Partnera.

 

1. Przetwarzanie danych osobowych Dostawcy/Wykonawcy/Zleceniobiorcy/Partnera odbywa się wyłącznie w celu:

1) realizacji  umowy,  tj.  na  podstawie  art.  6  ust.  1  lit.  b)  Rozporządzenia  2016/679

Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - dalej: Rozporządzenie) – przez okres trwania umowy oraz po jej zakończeniu przez okres do dnia przedawnienia roszczeń wynikających z zawarcia i wykonania umowy, względnie dochodzenia roszczeń;

 

2) wykonania  ciążących  obowiązków  prawnych,  na  podstawie  art.  6  ust.  1  lit.  c)

Rozporządzenia, np. zgłoszenia roszczenia reklamacyjnego w ramach rękojmi lub gwarancji przez okres realizacji obowiązków oraz przez okres, w którym przepisy nakazują przechowywać dane (np. podatkowe), jak również okres, w którym Administratorowi przysługują stosowne uprawnienia.

 

2. Odbiorcą danych osobowych Dostawcy/Wykonawcy/Zleceniobiorcy/Partnera mogą być podmioty współpracujące, tj.:

1) podmiot przetwarzający:

a) dostawca usług IT w zakresie software;

 

b) producent oprogramowania IT;

c) podmiot zapewniający obsługę serwisową oprogramowania;

d) podmiot zapewniający obsługę kadrowo-księgową Administratora;

 

e) podwykonawca wspierający przy wykonaniu zamówień;

f) podmiot świadczący usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc podatkową i pomoc prawną;

 

g) podmiot prowadzący działalność kurierską – w zakresie niezbędnym do wykonania uprawnień z umowy;

h) podmiot   przewozowy   –   w   zakresie   niezbędnym   do   wykonania   uprawnień

 

wynikających z umowy;

 

2) inny administrator:

 

a) podmiot prowadzący działalność pocztową;

 

b) podmiot prowadzący działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze) – w celu dokonania zapłaty wynagrodzenia;

c) podmiot współpracujący przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych i prawnych – w zakresie, w jakim staną się administratorem danych;

d) właściwy  organ  Administracji  Skarbowej,  właściwy  oddział  ZUS,  NFZ  (gdy

Administrator w związku z zawarciem umowy jest płatnikiem podatku, płatnikiem składek, ewentualnie także dla potrzeb księgowych/podatkowych).

 

3. Dane osobowe Wykonawcy/Dostawcy/Zleceniobiorcy/Partnera mogą być przekazane do państwa trzeciego w związku z korzystaniem przez Administratora z Systemów informatycznych przy wykorzystaniu usług chmurowych, z tym jednak, że podmiot dostarczający ww. usługi uznany jest przez Komisję Europejską za podmiot zapewniający odpowiedni stopień ochrony, a nadto w przypadku przekazania przez dostawcę usług chmurowych do państwa trzeciego nie mającego odpowiedniego stopnia ochrony – zapewnia o odpowiednich i właściwych zabezpieczeniach. Ma Pan/Pani możliwość uzyskania kopii przekazanych danych lub o miejscu udostępnienia danych.

 

4. Dane osobowe Wykonawcy/Dostawcy/Zleceniobiorcy/Partnera przechowywane będą przez okres realizacji umowy, a także przez okres wynikający z przepisów prawa (np. obowiązki księgowe) albo przez okres przedawnienia roszczeń z umowy, względnie okres konieczny dla dochodzenia roszczeń wynikających z niniejszej umowy.

 

5. Wykonawca/Dostawca/Zleceniobiorca/Partnera w każdym momencie ma prawo:

 

1) dostępu do swoich danych osobowych,

2) do żądania poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych; a także

3) prawo do przenoszenia danych.

 

6. Wykonawca/Dostawca/Zleceniobiorca/Partner ma prawo żądania informacji o swoich danych osobowych oraz podmiotach, którym zostały one udostępnione.

 

7. Zprzyczynzwiązanychzeszczególnąsytuacją

 

Wykonawca/Dostawca/Zleceniobiorca/Partnera ma prawo wniesienia sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu danych.

 

8. Podanie danych osobowych przez Wykonawcę/Dostawcę/Zleceniobiorcę/Partner jest dobrowolne, jednak niezbędne dla zawarcia i wykonania umowy, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia i wykonania umowy.

 

9. Dane Osobowe Dostawcy/Wykonawcy/Zleceniobiorcy/Partnera nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.


Strona głównaStrona główna

Koszyk  

jest pusty

Nowe produkty

Aktualnie brak nowych produktów